ledenvergadering KBO Velden 2019

Categorie: Actueel
Geschreven: 21 maart 2019

 

Ledenvergadering KBO Velden in vogelvlucht

Op  dinsdag 12 maart jl. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. In totaal 86 KBO-leden zijn naar het ‘Wapen van Velden’ gekomen om aan de vergadering deel te nemen. Aan de orde komen onder andere de navolgende zaken:

Ledenaantal en werving van nieuwe leden

Op dit moment (situatie op 1 januari 2019) heeft onze vereniging 457 leden. Ondanks het feit dat we in 2018 9 leden door overlijden en 16 leden door verhuizing of om andere redenen zijn verloren zijn we dank zij onze actieve ledenwerver met 5 leden gestegen. De ledenwerver heeft aangegeven op het einde van het jaar hiermee te willen stoppen. Voor ons als gezonde, actieve vereniging met veel activiteiten voor en door de leden is het belangrijk dat er steeds nieuwe leden bij komen en dat we ook in de toekomst actief nieuwe leden blijven werven. Wellicht zijn er leden die deze werving in de toekomst willen oppakken of hier ideeën over hebben.

Activiteiten: terug- en vooruitblik

Als KBO vervullen we een goede rol in de gemeenschap door betrokkenheid en deelname aan allerlei maatschappelijke activiteiten. In de afgelopen -pakweg- acht jaar zijn er de nodige activiteiten bij gekomen. Denk bijvoorbeeld maar aan de activiteiten in het kader van ‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ (MBVO). Het is een uitdaging om samen te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ook in overleg met andere KBO-afdelingen in de omgeving zoeken we naar verbinding door het combineren van activiteiten. Ideeën zijn uiteraard meer dan welkom. De jaarstukken 2018, kascontrole en begroting 2019

De notulen, jaarverslag en het financiële verslag worden zonder noemenswaardige opmerkingen goedgekeurd.

De Kascontrolecommissie heeft geen opmerkingen en de begroting 2019 is akkoord.

 

Bestuursverkiezing

Bestuurslid Chrit Janssen is aftredend wordt unaniem herkozen. Ger van Rensch treedt terug als intern secretaris maar blijft bestuurslid in zijn resterende zittingsperiode van 2 jaar. Hay Lucassen wordt gekozen als aspirant bestuurslid en neemt voorlopig voor één jaar de taak van intern secretaris op zich.

Na afloop van de vergadering is het tijd voor kienen waar velen gebruik van maken.

 

HL

 

Zoeken